Prosjektering

Engineering og systemdesign

Konseptvalget fører videre til detaljprosjekteringen. For at et system skal fungere enten det gjelder kulde- eller varmepumpeanlegg, varmevekslernettverk så må alle detaljer på plass for at systemet som helhet skal fungere.

Systemdesign er prosessen som fører til at man fastsetter en detaljert arkitektur, definerer alt utstyr og maskiner som skal benyttes, fastsetter alle de grensesnitt som må til, integrering med omkringliggende infrastruktur som for eksempel VVS og elektro, programmere styringen som må til for at systemet skal fungere, definerer de max og min verdier som tillates i drift av anlegget basert på de maskiner som er benyttet, samt dataloggsystem som gjør at man kan analysere ytelse av anlegget og planlegge vedlikehold og service.

EPTEC designer systemer med tanke på enkel drift og vedlikehold etter overlevering

Teknisk tegning (CAD)

Alle prosjekteringsleveranser bør inneholde detaljert tekniske tegninger av system og ulike grensesnitt slik at man får dokumentert anlegget på en skikkelig måte. Tegningene gir en ekstra kvalitetssikring før man bestiller komponenter og utstyr, samt at man får et godt underlag når monteringen startes og ikke minst når driftsfasen settes i gang. Tekniske tegninger benyttes også ved feilsøking i totallsystemet.

 Til tekniske tegninger benytter EPTEC programvaren Autocad.

Prosjektledelse

Et prosjekt som ikke planlegges er dømt til å mislykkes, og et prosjekt som ikke følges opp vil nesten alltid bli forsinket eller gjennomført med mangler.

508094099EPTEC tar gjerne ansvar for hele prosjektlivssyklusen fra planlegging til ferdigstillelse og overtagelse. I EPTEC er primært den personen som har solgt inn prosjektet også ansvarlig for å gjennomføre prosjektet. Dette er en kvalitetssikring for kunden da man har en kontaktperson som kjenner hele prosjektet fra starten av, noe som erfaringsmessig reduserer prosjektvarigheten gir mer fleksibilitet og reduserer totalkostnaden.
Prosjektleder er ansvarlig for at all prosjektering gjennomføres etter de avtaler som er gjort og innenfor de lovpålagt krav som er gitt. Videre vil prosjektleder påse at alle oppgaver dokumenteres og er lett tilgjengelig på kundens forespørsel. EPTEC’s prosjektleder er også ansvarlig for innkjøp og logistikk, styring av HMS-prosedyrer, fremdriftsrapportering, fakturering og kredittoppfølging, håndtering av eventuelle reklamasjoner, oppstart og overlevering.

Tekniske prosjekter bærer gjerne preg av å være kompliserte grunnet tverrfaglighet og en rekke ulike spesialistentreprenører og underleverandører som skal koordineres og følges opp med tanke på milepæler. Det vil lønne seg både tidsmessig og kostnadsmessig å velge en teknisk totalleverandør. EPTEC er nettopp dette.

Produkt- og systemleveranser

Når utstyret og komponentene ankommer byggeplass installeres dette først som separate delsystem og deretter integreres det mot annen infrastruktur som rør, strøm og eventuell nettilkopling. Spesielt kulde- og varmepumpeanlegg er følsomt grunnet for eksempel elektronikk og risikofylt grunnet for eksempel gass under høyt trykk. Derfor er det viktig at dette håndteres av kyndige fagpersoner. Det er også viktig at igangkjøringen gjøres i henhold til produsentenes driftsmanualer og innenfor de sikkerhetskrav som settes til utstyret.

Enkelte kunder ønsker at anlegget blir levert med en definert prøvedriftsperiode for å sikre at det fungerer som tiltenkt. EPTEC tilbyr alltid sine kunder opplæring i drift av anlegget for optimal ytelse og forlenget levetid.

Dokumentasjon

188105013

Alle produkt- og systemleveranser skal inneholde FDV-dokumentasjon som er grunnlaget for forvaltning, drift og vedlikehold.

Dokumentasjon i prosjektleveransen inneholder som oftest også tilbud, kontrakt eller bestilling, ordrebekreftelser og fakturaer, møteprotokoller, tegninger, dataark, fremdriftsplaner og rapporter, risikoanalyse, tiltaksskjema, samsvarserklæring, oppstartsskjema, testprotokoller fra prøvedrift, overleveringsrapport og servicekontrakt. Enkelte prosjekter inneholder også dokumentasjon knyttet til PED-sertifisering.

Overlevering

EPTEC påser at alle kunder har fått grunnleggende opplæring i drift og tilsyn av anlegget.
Alle prosjektavleveringer avsluttes med en overleveringsprotokoll hvor begge partner går kritisk igjennom anlegget for å påse at alt utstyr med tanke på ytelse og funksjonalitet fungerer som avtalt og beskrevet i prosjektets spesifikasjon. Er kunden fornøyd så signere begge parter og kunden overtar da fult eie av anlegget.

For at anlegget skal ha lengst mulig levertid og optimal ytelse anbefaler EPTEC på det sterkeste ta det inngås en serviceavtale på anlegget. Har man fått levert et kjøle- eller varmepumpeanlegg med syntetisk kuldemediet er det viktig å være klar over at det er eier av anlegget som er ansvarlig for å påse at den lovpålagt F-gass kontrollen gjennomføres av en sertifisert servicetekniker som representerer en sertifisert bedrift.