Bygg

Reduksjon av energiforbruk og utnyttelse av spillvarme

Fremtidens bygg får vesentlig lavere oppvarmingsbehov grunnet stadig bedre energistandarder. Dette medfører at det viktigste for ytterligere å redusere energiforbruket er fokus på alternative løsninger for tappevannsoppvarming og kjøling av ventilasjonsluft for ønsket inneklima.

Systemforståelse og systemdesign er kjernekompetansen i EPTEC

Kulde- og varmepumpeanlegg for oppvarming og kjøling av bygg

Komfortkjøling (ofte kalt air condition eller klimakjøling) baserer seg på enten vannbårne systemer (isvannmaskiner) eller luftbehandling (DX-kjøling). Forskjellen er at isvannssystemer er et vannbårent lukket system som sirkulerer nedkjølt vann til kjølebatterier eller lokal kjøleenheter som blant annet fancoils, mens DX-kjøling bruker fordamperen til å kjøle ned luften direkte.

I isvannsmaskinen (reverserte varmepumper) vil varmen i kondensatoren vanligvis bli væskekjølt via en tørrkjøler, eller et kjøletårn, som står på tak og som via vifter avgir store volumer med varme til omgivelsene. Tørrkjøleren kan også benyttes til «frikjøling» når utetemperaturen er lav nok. Med tørrkjølere er det også mulighet for å gjenvinne varmen fra bygget gjennom ventilasjonsanlegget.

horten-maskin-i-systemSjøvann eller elvevann kan også benyttes direkte til å kjøle ned bygget. Da er det mest vanlig med et vannbårent sirkulasjonssystem med varmevekslere.

Industrielle varmepumper med NH3 (R717) passer utmerket til løsninger med tilkopling til vannbårne systemer og gjerne med muligheter for tilkopling til andre energikilder for varmegjenvinning. Det vil også være gunstig å levere systemet sammen med energibrønner for sesonglagring av energi, eller eventuelt en sjøvannsvarmeveksler der det er mulig.
Varmepumper med propan (R290) passer bra for større anlegg til bygningsoppvarming og komfortkjøling. Spesielt luft-vann varmepumper hvor man har varmegjenvinning av avtrekksluft. Varmepumpene egner seg bra til å stå på tak da det er viktig å tenke på eventuelle sikkerhetstiltak grunnet brennbarhet av kuldemedier. Propan er teknisk meget godt egnet til erstatning av syntetiske kuldemedier som HKFK-22 (bedre kjent som R22, nå ulovlig i nye anlegg) i eksisterende anlegg.