Prosessindustri

I prosessindustrien finner man en rekke prosesser som både omfatter oppvarming og nedkjøling. EPTEC har kompetanse til å analysere prosessanleggets termodynamiske potensial og fremlegge detaljerte simuleringer og forslag til driftsendringer og investeringer i nødvendig utstyr for å optimalisere energibesparelser og investeringskostnad. Kuldemediet NH3 (R717) passer meget godt til store industrielle varmepumper hvor man kan få varmeleveranser opp til 85ºC. Videre egner slike anlegg seg til å utnytte spillvarme fra prosessanlegg.

Varmepumper som benytter propan (R290) passer utmerket til type industri som håndterer brannfarlig materiale (slik som olje/gass og petrokjemisk industri), da disse prosessanleggene allerede er meget godt sikret og den potensielle brannfaren som ligger i propan vil være minimal.

I de prosesser som benytter vann som innsatsfaktor er vannkvaliteten av avgjørende betydning for energibruken, kapasiteten (flow) og ikke minst påvirkning vannet kan ha på øvrige væsker benyttet i prosessen. EPTEC leverer service og vannanalyse, filtreringsløsninger og miljøvennlig kjemikalier til rensning av vannet.

Den europeiske varmepumpeforeningen har publisert en brosjyre som omfatter flere gode eksempler på hvordan større industrielle varmepumper er benyttet i industrien. Denne kan lastes ned her.