Olje og gass

Norge kan se tilbake på nesten 50 års historie som olje- og gassnasjon og nå sees vi også på som verdensledende innen kunnskap og kompetanse til å utvinne og prosessere fossile ressurser. Verdens behov for energi er stadig økende og ifølge IEA i sitt scenario for å nå to-gradersnivået, vil det i 2050 fortsatt være behov for omtrent 1/3 olje og gass i verdens energimiks for å dekke det globale energibehovet. IEA ber derfor Norge, som produserer olje og gass med 60 % mindre utslipp enn det globale gjennomsnittet, om å fortsette å lete etter nye olje og gassfelt

EPTEC har opparbeidet seg kompetanse og erfaring innen olje- og gassektoren gjennom mer enn 30 år. Vi tar mål av oss videreutvikle oss til å bli den foretrukne leverandøren av pumpeteknologi og anvendt termodynamikk til sektoren. Vi jobber kontinuerlig med å tilby løsninger som kan bidra til et lavere energiforbruk for utvinning av olje- og gassressurser.

Pumpeapplikasjoner

På offshore olje- og gassplattformer er det et stort behov for ulike type pumper til både drift og prosessering av olje- og gass. Man kan ha ulike plattformer som boreplattformer, løfteplattformer for å få opp olje og gass, prosessering-plattformer og plattformer med boligkvarter som alle trenger forflytning eller trykkøkning av fluider i en eller annen form. Mediet som pumpes kan være blant annet korrosivt, eroderende, viskøst, og befinne seg i flerfase, noe som setter store krav til blant annet materialvalg, vedlikehold, energiforbruk, effekt og virkningsgrad, støy, kapasiteter og dimensjoner knyttet til pumpene. Pumper som benyttes i slike operasjoner må designes og produseres etter strenge kvalitetskrav og standarder.

Varmevekslerapplikasjoner

Den mest miljøvennlige måten å varme og kjøle et fluid er å benytte varmevekslere for å gjenvinne mest mulig av energien som er tilstedte i systemet.

Ettersom plattformene befinner seg på åpent hav er det også selvsagt at man benytter kaldt sjøvann til å dekke de fleste kjølebehov. Sjøvannet pumpes igjennom en varmeveksler som regulerer temperaturen i et omkring-strømmende fluid som benyttes videre til for eksempel prosessering av olje, gass, produsert vann, eller også til andre oppgaver som klimaanlegget om bord i boligkvarteret

På lik linje med pumper til offshoreplattformer settes det strenge krav til blant annet materialvalg og anvendt areal til utstyret. Det er derfor en viktig øvelse i å kunne selektere de riktige varmevekslere til de ulike behovene og bruksområdene for at energiveksling skal være så effektiv som mulig.

Dokumentasjon

188105013

Olje- og gassplatformene driftes under forhold som medfører stor risiko for brann- og eksplosjon og miljøskade hvis man ikke har hensyntatt de sikkerhetskrav som kreves for å unngå dette. Dette medfører at all teknologi som skal anvendes på plattformene må dokumenteres på en tilstrekkelig måte for at man gjennom for eksempel konsekvensanalyser avdekker potensielle feilkilder, beskriver hvordan utstyret skal driftes og vedlikeholdes, og ikke minst hvordan utstyret skal designes og integreres med omkringliggende infrastruktur.

Standarder

I olje- og gassektoren finnes det en rekke standarder for hvordan for eksempel pumper skal designes, produseres, driftes og vedlikeholdes. Her ligger det blant annet krav til materialer, støynivå og elektroniskk. Den meste kjente og anvendte standarden på norsk sokkel er NORSOK (Norsk sokkels konkurranseposisjon). Den har til hensikt å redusere gjennomføringstid og kostnader for bygging og drift av petroleumsinstallasjoner. Andre standarder som benyttes er typisk API (American Petroleum Institute), ANSI (American National Standards Insitute) og ASME (American Society of Mechanical Engineers). Videre har man enkelte oljeselskapers egne standarder som for eksempels Statoil’s TR (Technical Requirements).

I tillegg finnes det egne standarder for hvordan man oppgraderer eksisterende pumper som for eksempel ISO5199/2858 og ASME B73.1.

Det å kunne sette seg inn i, forstå og anvende de ulike standardene er helt avgjørende for en leverandør av prosesspumper til offshore olje- og gassindustri. En sentral del av leveransen til EPTEC er å påse at de valgte produsenter leverer selekterte pumper i henhold til standardene. Dette krever en tett oppfølging både i produksjonslokalene, under testing og ikke minst i dokumentasjonsfasen. Dette krever en solid teknologi- og bransjeerfaring.