Sertifisering og godkjenning

EPTEC – en kvalifisert og godkjent leverandør
Vår overordnede kvalitetsmanual er tilgjengelig her: Ledelsessystem for kvalitet og miljø 

Sentral Godkjenning – Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Foretak med sentral godkjenning oppnår en enklere byggesaksbehandling i kommunen, fordi kommunen normalt skal legge den sentrale godkjenningen til grunn ved vurdering av ansvarsrett. Sentralt godkjente foretak kan dermed vise frem beviset for sin sentrale godkjenning isteden for å dokumentere kompetansen sin i hver enkelt byggesak.
EPTEC har oppfylt alle krav og er Sentralgodkjent

Mesterbrev –  Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og er høyeste utdannelse i håndverksfagene. En mester har rett til å ha lærlinger i faget og drive opplæring av disse frem til fag- eller svenneprøve.
Flere av våre ansatte har mesterbrev i Kuldemontørfaget og EPTEC har kontinuerlig lærlinger i kontrakt.

Startbank – Byggenæringen Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, etablert et felles leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen,  kalt StartBANK. Formålet med leverandørregisteret er å bidra til at det kun benyttes seriøse aktører i bygg- og anleggsnæringen, og at aktørene dermed kan konkurrere på like vilkår. Leverandører blir vurdert på grunnlag av på forhånd fastlagte objektive godkjenningskriterier, og dette gjør det enklere for næringens aktører å sikre at kontrakter inngås med seriøse bedrifter.
EPTEC har oppfylt krav og er registrert i Startbank

Achilles Utilities NCE – er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk. Det er tidligere kjent som Sellihca. Gjennom Utilities NCE pre-kvalifiseres leverandører for leveranser av varer og tjenester til et stort antall Nordiske energiselskap.
EPTEC har oppfylt krav og er registrert i Utilities NCE

ISO 9001, 14001 og 45001 – EPTEC utarbeidet allerede i 1987 et kvalitetsikringssprogram med tilhørende manual i henhold til NS 5801, senere konvertert til ISO 9001 i 1992. Dette kvalitetssystem, sammen med HMS-programmer, danner grunnlag for kvaliteten i gjennomføring av våre prosjekter, våre ansattes trygghet i sin arbeidssituasjon og et godt arbeidsmiljø.

EPTEC har oppfylt krav til ISO 9001:2015,  14001:2015 og 45001:2018 og er ISO sertifisert

PED – Direktivet for Trykkpåkjent utstyr (97/23/EØF) ble vedtatt i 1997. Fra mai 2002 ble forskriften gjort enerådene for nytt trykkpåkjent utstyr som skal brukes i Norge og/eller omsettes innen EU. Kun PED sertifierte bedrifter kan godkjenne anlegg og EPTEC kan nå, som PED sertifisert bedrift, selv godkjenne slike anlegg.
EPTEC har oppfylt de nødvendige krav til PED 2014/68/EU og er PED sertifisert

F-gass  – 1. september 2013 ble det lovpålagt for eiere og operatører av kuldeanlegg og varmepumper, å følge F-gassforordningen (EF) 842/2006. Dette innebærer at eier må utføre regelmessig lekkasjekontroll, føre servicelogg og kuldemedieregnskap på hvert anlegg, samt kun benytte F-gass godkjente firmaer til å gjøre inngrep i kuldeanlegget.
EPTEC oppfyller krav i henhold til F-gass-forordningen og alle avdelinger er F-gass sertifisert